Stichting Hollands Zuivelarchief

Doelstelling

De Stichting Hollands Zuivelarchief heeft ten doel:

  • de bestudering en vastlegging van de geschiedenis van de melkwinning in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en de afzet van zuivelprodukten in die provincies;
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteiten

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het verzamelen, beschrijven en archiveren van boeken, geschriften, prenten en foto's, zomede van voorwerpen betrekking hebbende op de geschiedenis van de melkwinning, zuivelbereiding en afzet van zuivelprodukten in Noord-Holland en Zuid-Holland, zowel de boerderijen als de fabrieken en het organisatieleven betreffende;
  • het streven om naast de permanente expositie in het Waaggebouw (Hollands Kaasmuseum) te Alkmaar ook elders in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland expositiemogelijkheden te verkrijgen;
  • het stimuleren van studie, gewijd aan het bovenstelde doel;
  • het (doen) uitgeven van publicaties betrekking hebbende op onder het doel van de stichting vallende onderwerpen;
  • het voor publiek toegankelijk stellen van de archieven en overige verzamelingen;
  • het onderhoud van vriendschappelijke contacten met soortgelijke instellingen;
  • de deelneming aan tentoonstellingen en andere manifestaties, welke met het doel van de stichting stroken;
  • door alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.